Certificering bibliotheekwerk, cultuur en taal van start

Bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties werken vanaf dit jaar in gezamenlijkheid aan de toetsing van hun kwaliteit en hanteren één kwaliteitskader, het certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’. Ronald Giphart gaf daarvoor op donderdag 7 juni het startschot tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek.

Het certificeringskader is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Lezen, de Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze partijen hebben in december 2017 en januari 2018 het certificeringskader officieel vastgesteld.

Wat betekent dit voor programma’s en diensten voor geletterdheid?

Bij certificering van openbare bibliotheken die diensten aanbieden voor leesbevordering (zoals de Bibliotheek op School en Boekstart), zijn die diensten voortaan onderdeel van het auditprogramma. Zo wordt per bibliotheek inzichtelijk wat de kwaliteit is van de aangeboden diensten. 

Certificering bibliotheekwerk, cultuur en taal van start

De Taalhuizen kennen op dit moment nog geen certificeringspraktijk. Daarom wordt in 2018 met een aantal Taalhuizen, gesteund door hun landelijke samenwerkingspartners (zoals de Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en Sociaal Werk Nederland) verkend hoe Taalhuizen zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen en hoe een externe toets daarvan kan worden ingericht.

Certificeringsorganisatie en auditoren 

Vanaf heden voert de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT, voorheen de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken) als onafhankelijke organisatie de audits uit bij de bibliotheken en cultuurorganisaties. CBCT geeft ook medewerking aan de voornoemde pilots bij de Taalhuizen. Meer informatie staat op www.certificeringsorganisatie.nl