Woensdrecht: organisaties werken samen om armoede terug te dringen

Lars van der Beek is wethouder Sociaal Domein en initiatiefnemer van de Armoede Estafette. Elke drie maanden ondertekenen organisaties een pact waarmee ze beloven zich extra in te spannen om armoede aan te pakken. Stichting Lezen & Schrijven is een van de ondertekenaars. De doelgroep wordt nu beter bereikt en de gemeentelijke gelden worden beter besteed. De wethouder legt uit wat de Armoede Estafette inhoudt.

Speerpunt

Aanleiding van het project was het inzicht dat de gemeentelijke gelden niet voldoende werden besteed. Lars van der Beek: “Armoede is speerpunt van het college maar ook voor mij persoonlijk. Er bleef elk jaar geld over op het gebied van armoede, terwijl er wel mensen zijn met een laag inkomen. Ik bedacht dat er een bredere ondersteuning moest komen dan alleen de gemeente. We zijn partijen gaan uitnodigen om het armoedepact te tekenen. Dat is een symbolisch gebaar, waarbij een organisatie belooft zich gedurende drie maanden extra in te zetten op dit gebied.”

Woensdrecht: organisaties werken samen om armoede terug te dringen

Eerste signalen

Het project is succesvol. “Er is nu zeven keer een pact ondertekend, in totaal door 40 organisaties. Als gemeente weet je niet altijd de vindplaatsen waar mensen komen die in armoede leven. Nu doen de kerken mee, de sportverenigingen, drie woningbouwverenigingen, de waterleidingmaatschappij, banken, scholen. Dat zijn de plekken waar de eerste signalen binnenkomen dat mensen het financieel wat minder breed hebben. We bereiken de doelgroep nu beter. Elk kwartaal staat een thema centraal: leven & wonen, gezondheid, veiligheid en vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld. Wat we nog niet bereiken is dat het armoedecijfer lager is geworden. Dit heeft ook even tijd nodig want dan heb je het ook over bijvoorbeeld werkgelegenheid.”

Woninguitzetting voorkomen

Dit leidt tot heel concrete resultaten. “Scholen brengen het extra onder de aandacht, er zijn gesprekken met ouders die het schoolgeld of de ouderbijdrage moeilijk kunnen opbrengen. De woningbouw grijpt sneller in bij dreigende problemen. Vroeger kreeg je als gemeente de melding dat er een woninguitzetting was als de rechter daar al over had beslist. Dan kun je als gemeente niks meer doen. Nu gaan de betrokken organisaties al snel mét het gezin of de persoon om de tafel om het gezamenlijk op te lossen. Zo hebben we de afgelopen drie jaar 60 woninguitzettingen kunnen voorkomen. Ik kan me er echt druk om maken als een gezin om €5.000 op straat wordt gezet. Het leed is niet te overzien, terwijl die €5.000 zijn op te lossen.”

Regietafel

Dat partijen samen met een gezin of persoon aan tafel gaan is een belangrijk onderdeel van de aanpak. “Je ziet in schrijnende gevallen vaak dat er meerdere hulpverlenende instanties met een gezin of persoon bezig zijn. Dat leidt niet tot de gewenste afspraken of het gewenste resultaat. Bij calamiteiten brengen we partijen die erover gaan bij elkaar. Dat kan zijn de gemeente, maatschappelijk werk en jeugdprofessionals, maar dus ook altijd het gezin of de persoon zelf. Gezamenlijk maken we dan afspraken. Op deze manier kunnen we snel kortsluiten en worden afspraken op elkaar afgestemd.”

Gemeentelijke armoedemiddelen

Er is nu een veel bredere inzet van de armoedemiddelen. “Er wordt nu meer gebruik gemaakt van voorzieningen zoals Stichting Leergeld (een organisatie die jeugd die naar school gaat ondersteunt, bijvoorbeeld met een fiets of laptop) en het jeugdsportfonds (jongeren laagdrempelig financieel laten sporten). Omdat we via de partners de doelgroep bereiken, besteden we het geld beter.”

Meerwaarde voor betrokken organisaties

Ook voor de partijen heeft het een meerwaarde. “Zij merken dat ze op deze manier hun doelgroep beter bereiken. De woningbouw heeft er zelf ook niks aan als een gezin op straat wordt gezet want ze zien het geld dat ze nog tegoed hadden nooit meer terug. En het is gaaf dat kinderen uit arme gezinnen gratis kunnen schaatsen. De schaatsbaan ziet zelf ook graag dat de baan vol staat.”

Relatie met taal

Stichting Lezen & Schrijven is een van de ondertekenaars. “Als mensen beter kunnen lezen en schrijven is de kans op werk groter en mensen krijgen meer zelfvertrouwen. Partners die meedoen signaleren armoede maar zij signaleren ook of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Als dat zo is, worden ze doorverwezen naar taalaanbod. In Woensdrecht wordt gewerkt aan de oprichting van een Taalhuis, dan is het goed als partners al samenwerken op dit gebied.”
Cursisten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de methode Voor 't zelfde geld. Dat is een methode die is gemaakt voor mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden en die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven. Door het volgen van de lessen krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort.

Olievlek & vervolg

De wethouder heeft nog wel enkele wensen. “Behalve het terugdringen van het armoedecijfer wil ik ons beleid graag uitstrooien naar buurgemeenten. We worden als best practice genoemd en dat is mooi, maar ik heb liever dat zij ook hun burgers bereiken. De olievlekwerking begint op gang te komen. In februari is de laatste bijeenkomst en een terugblik. Ik hoop dat we doorgaan met dit armoedebeleid.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Armoede Estafette, over Voor ’t zelfde geld of over de samenwerking in West-Brabant, neem dan contact op met Ernestine Schipper via ernestine@lezenenschrijven.nl.

Locatie

Noord-Brabant