Speciale aandacht voor vrouwen: EVA

In Nederland hebben vrouwen vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Daarnaast zijn laagopgeleide vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan laagopgeleide mannen. Daarom is er binnen de Toolkit Empowerment speciale aandacht voor laaggeletterde vrouwen.

De Toolkit Empowerment komt voort uit de pilot EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Deze pilot draaide Stichting Lezen & Schrijven in 2014-2018 in opdracht van het ministerie van OCW (directie Emancipatie). Het doel: meer vrouwen in beweging te krijgen om zich verder te ontwikkelen en de stap richting een betaalde baan te zetten. 5.550 laaggeletterde vrouwen werkten tijdens de pilot aan hun basisvaardigheden en empowerment.

Resultaten pilot

De effectmeting van Universiteit Maastricht liet mooie resultaten zien.

  • Deelnemers aan de EVA pilot werden zich meer bewust van hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.
  • Ze voelden zich sterker en kregen meer eigenwaarde.
  • Ze verbeterden hun taalvaardigheden en konden deze beter toepassen.
  • Hun toekomstperspectief is vergroot en zij zagen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, maar ook opleidingskansen.
  • Ze kwamen in de actiestand; vergrootten ook hun sociale kring en werden actiever in het dagelijks leven.

We blijven komende jaren extra aandacht vragen voor het bereiken, activeren en opleiden van laaggeletterde vrouwen. Zodat zij meer mee kunnen doen, een betaalde baan kunnen vinden of andere dromen waar kunnen maken. 

Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen.

Werving vrouwen

Er zijn specifiek plekken/locaties/organisaties waar veel laaggeletterde vrouwen komen. Die zijn benaderd tijdens de werving. Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen zijn bijvoorbeeld niet bekend bij de sociale dienst. Maar zij komen wel in het buurthuis, bij de lokale vrouwenorganisatie en/of op de school van hun kinderen. Er is wervingsmateriaal beschikbaar speciaal voor vrouwen en er zijn tips voor het benaderen van vrouwen via sociale media.  

Andere verantwoordelijkheden

In de cursussen is het belangrijk vrouwen op een andere manier aan te spreken. Hun dagelijks leven is over het algemeen anders dan dat van mannen. Ze hebben andere verantwoordelijkheden en houden zich bijvoorbeeld meer bezig met de kinderen of zijn actief als mantelzorger. Bij het ontwikkelen van de cursussen is gelet op de aansluiting bij de leefwereld van vrouwen. Het werkt versterkend en versnellend om bij vrouwen in te zetten op gecombineerd werken aan empowerment en basisvaardigheden.

Inzetten voor mannen

Een van de bevindingen van de pilot is dat niet alleen organisaties die vrouwen begeleiden behoefte hebben aan cursussen om mensen te empoweren. Ook organisaties die mannen begeleiden hebben interesse getoond in het materiaal. Er is besloten om waar passend, het ontwikkelde materiaal in 2019 ook geschikt te maken voor inzet in gemengde cursusgroepen of groepen met alleen mannen zodat meer mensen gebruik kunnen maken van het materiaal. Waar materiaal gericht is op vrouwen, staat dit er specifiek bij.

Meer weten over het specifieke aanbod voor vrouwen of een adviesgesprek aanvragen? Neem contact op via info@lezenenschrijven.nl, 070 302 26 60 of uw lokale contactpersoon.